Gedenken an die Verhaftung + Ermordung Duisburger Gewerkschafter

2.Mai 1933 – Nazis ermordeten Duisburger Gewerkschafter
Gedenken an die Verhaftung + Ermordung
Duisburger Gewerkschafter durch die Nazis.
2. Mai 2008 ab 11- 18uhr
Dokumentationszentrum –

11.30 Manfred Tietz liest aus “Tatort Duisburg” Bd. 1
14.30 Josef Krings liest Texte von W. Kaufmann
17:00 Frank Baier – singt Lieder